Polityka Prywatności

Reklama

Wstęp

Prywatność użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem w Sami Swoi Radio. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Brak wymogu rejestracji

Sami Swoi Radio nie wymaga ani nie wspiera rejestracji użytkowników. Nigdy nie będziemy prosić o bezpośrednio identyfikowalne informacje osobiste, takie jak imię czy adres e-mail.

Pliki logów

Jak wiele innych stron, http://samiswoiradio.co.uk używa plików logów. Te pliki zapisują adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), daty/godziny, strony odsyłające/wyjściowe oraz liczbę kliknięć. Informacje te są używane do analizy trendów, zarządzania stroną oraz poprawy doświadczenia użytkowników. Adresy IP i inne szczegóły nie są powiązane z danymi osobowymi.

Pliki cookie

Nasza strona używa plików cookie do przechowywania preferencji odwiedzających, zapisywania informacji specyficznych dla użytkownika na temat odwiedzanych stron oraz dostosowywania treści stron na podstawie typu przeglądarki lub innych informacji. Dane te nie są osobowo identyfikowalne.

Usługi lokalizacyjne

Używamy przybliżonej lokalizacji, aby oferować stacje radiowe odpowiednie dla Twojego regionu. Możesz wyłączyć tę funkcję, wyłączając usługi lokalizacyjne dla Sami Swoi Radio na swoim urządzeniu.

Odtwarzacz internetowy

Używamy plików cookie i zbieramy terminy wyszukiwania oraz adresy IP, aby:

– Personalizować Twoje doświadczenie.

– Analizować i poprawiać nasze usługi.

– Śledzić wzrost w celach marketingowych.

– Zapewniać zgodność z prawem.

Podmioty trzecie mogą przetwarzać Twoje informacje, zapewniając bezpieczeństwo danych i ograniczając ich użycie do celów biznesowych.

Aplikacje Sami Swoi Radio

Dla aplikacji iOS

Aplikacja Sami Swoi Radio na iOS nie zbiera żadnych danych użytkownika podczas instalacji ani uruchamiania na Twoim urządzeniu.

Dla aplikacji Android

Aplikacja Sami Swoi Radio na Androida nie zbiera żadnych danych użytkownika podczas użytkowania. Aby zapewnić kontrolę audio podczas korzystania z aplikacji mobilnej, monitoruje stan aplikacji mobilnej (bezczynność, w trakcie rozmowy, zakończenie rozmowy), jeśli jest to możliwe na Twoim urządzeniu. Aplikacja nigdy nie może nasłuchiwać ani uzyskiwać numerów telefonów lub danych. Aplikacja na Androida wymaga również dostępu do lokalnej pamięci, aby przechowywać swoje konfiguracje dla szybszych czasów uruchamiania.

Analiza danych

Śledzimy zbiorczą aktywność słuchania, aby zrozumieć wzorce użytkowania. Udostępniane dane radiostacjom są anonimizowane i przechowywane przez wymagane okresy.

Strony trzecie

Linki na stronie Sami Swoi Radio mogą prowadzić do stron trzecich z własnymi politykami prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności stron trzecich.

Ochrona danych

Zbieramy minimalną ilość danych wymaganą do świadczenia usług, anonimizując i agregując je tam, gdzie to możliwe. Dane użytkowników nie są sprzedawane ani wynajmowane. Podmioty trzecie przetwarzające dane w naszym imieniu są zobowiązane do zachowania ochrony prywatności.

Przechowywanie danych i zgoda

Użytkownicy mogą cofnąć zgodę, odinstalowując aplikację lub czyszcząc pliki cookie. Przechowujemy dane użytkowania do długoterminowej analizy statystycznej, przekształcając je w zbiorcze, anonimowe dane tak szybko, jak to możliwe.

Połączenie z transmisją radiową

Podczas łączenia się z naszym strumieniem radiowym, Twój adres IP zostanie przesłany do naszego dostawcy usług radiowych w celu śledzenia trendów słuchania i dostarczania raportów licencyjnych organom zarządzającym opłatami licencyjnymi. Po otrzymaniu, adres IP jest natychmiast anonimizowany, usuwany i staje się nieśledzalny. Dane te nigdy nie są sprzedawane ani przekazywane innym firmom.

Pytania i komentarze

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami.

Privacy Policy

Introduction

At Sami Swoi Radio, user privacy is our top priority. This privacy policy outlines how we collect, use, and protect your personal information.

 

 No Registration Required

Sami Swoi Radio does not require or support user registration. We will never ask for directly identifiable personal information such as your name or email address.

Log Files

Like many websites, http://samiswoiradio.co.uk uses log files. These files log IP addresses, browser type, ISP, date/time stamps, referring/exit pages, and click numbers. This information is used to analyze trends, administer the site, and enhance user experience. IP addresses and other details are not linked to personally identifiable information.

Cookies

Our website uses cookies to store visitor preferences, record user-specific information on page visits, and customize content based on browser type or other information. This data is not personally identifiable.

 Location Services

We use your approximate location to offer geographically relevant stations. You can disable this feature by turning off location services for Sami Swoi Radio on your device.

Web-Based Listening Player

We use cookies and collect search terms and IP addresses to:

– Personalize your experience.

– Analyze and improve our service.

– Track growth for marketing purposes.

– Ensure legal compliance.

Third parties may process your information, ensuring data security and restricted usage for business purposes.

 Sami Swoi Radio Apps

For iOS Apps

The Sami Swoi Radio iOS App does not collect any user data when installed or launched on your device.

 For Android Apps

The Sami Swoi Radio Android App does not collect any user data during use. To provide audio control during Phone App use, it monitors the phone app’s state (Idle, in call, call ended) if applicable on your device. At no point can the App listen in or derive phone numbers or data. The Android App also requires access to local storage to store its configuration for faster launch times.

 Analytics

We track aggregated listening activity to understand usage patterns. Shared data with radio stations is anonymized and retained for necessary periods.

Third-Party Sites

Links on Sami Swoi Radio may lead to third-party websites with their own privacy policies. Please review these policies, as we do not assume responsibility for third-party privacy practices.

Data Protection

We collect the minimum required data, anonymizing and aggregating it where possible. User data is not sold or rented. Third-party entities processing data on our behalf are required to uphold privacy protections.

Data Retention and Consent

Users can revoke consent by uninstalling the app or clearing cookies. We retain usage data for long-term statistical analysis, converting it into aggregated, anonymous data as soon as possible.

Radio Stream Connection

When connecting to our radio stream, your IP address will be sent to our radio service provider to track listening trends and provide royalty reports to licensing bodies. Once received, your IP address is immediately anonymized, deleted, and becomes untraceable. This data is never sold or passed to other companies.

Questions and Comments

For more information or questions about our privacy policy, please contact us.

Reklama